In hoc signo vinces20170421070051

In hoc signo vinces

Dariusz04/21/20170 comments
In hoc signo vinces Tags: transcendentphoto, samuel, wystawa, zmartwychwstanie, hey, godot, media, God, art, photo, ostatnia, becket, beksinski...